Monthly Archives: februar 2011

De udviklede samfunds selvmord skal holdes skjult til selvmordet er endeligt effektueret

Vi oplyses af Danmarks Statistik at antallet af alle med udenlandsk oprindelse i Danmark officielt udgjorde 562.517 pr. 1. januar 2011.

Når vi lægger antallet af udenlandske statsborgere sammen med antallet af naturaliserede fås 557.880 pr. 1. januar 2011.

Herefter må vi sige, at det er utroligt så få børn især udenlandske statsborgere og også de naturaliserede har født i Danmark siden 1979, hvor de online-registrerede opgørelser tager deres begyndelse.

 4.637 børn alt i alt på på 32 år. I 2010 aflæste vi 6.261 på 31 år

Oprindelse er tilsyneladende på det nærmeste renset for forældretilknytning og geografien.

Vi kan samtidig se, at de udenlandske statsborgere i Danmark føder børn med en anden juridisk tildelt nationalitet end deres forældre, nemlig dansk nationalitet.

Nu forstår vi måske bedre, at danskere officielt så må være nogle, der er født i Danmark. Færdig.

Hvornår mon det kan være ændret? Vel ikke under den såkaldt borgerlige regering?

Der gælder en lov i Danmark, som Folketinget vedtog i 7. juni 2004:

Bekendtgørelse nr. 422:

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL

§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

Bemærk, at dansk er ikke defineret i den netop anførte paragraf. Hensigten kan være at sidestille ‘dansker’ med ‘dansk statsborger’ eller med person med opholdstilladelse i Danmark, som det nu synes at være blevet til i medierne.

Tidligere henvistes til dansker-definitionen, som ikke mange længere kan huske eller genfinde i lovene:

‘At være dansk’ indebærer nemlig at individet har ‘dansk statsborgerskab’ og tillige har individet mindst én forældre, der ligeledes er ‘dansk statsborger’ og ‘født i Danmark’.

Nuvel børnene af de udenlandske statsborgere har tilsyneladende fået tildelt dansk statsborgerskab,uanset forældrenes udenlandske statsborgerskab, eller har de bevaret deres tidligere statsborgerskab tillige med det danske statsborgerskab. For tænk nu, hvis forældrerne vælger at rejse ud igen.

Vi kan ikke sige at spørgsmålet har været til debat, og mig bekendt har ingen andre bekymret sig om den selvsagt meget særegne opgørelsesmetode, som DS således har sat igang.

Mere dokumentation:

http://danmark.wordpress.com/2006/07/23/ussel-kampagne-mod-det-danske-folk/

http://danmark.wordpress.com/2006/07/22/flere-love-er-muligvis-droppet-dansker-er-blevet-en-opholdstilladelse/

Jo, det blev vedtaget af den såkaldt borgerlige regering.

Antallet af indbyggere i Danmark med udenlandsk oprindelse udgør efter vor seneste retro-analyse 706.863 eller flere, hvoraf kun godt 131.855 stammer fra den vesteuropæiske kulturkreds.

Der er gennem årene satset næsten udelukkende på immigranter, der føder mange børn, fordi aldringen netop truer stambefolkningen i Danmark, der uddør inden mange år. Men for at holde det såkaldte velfærdssamfund fortsat igang skal der produceres endog mere og mere i erhvervslivet af færre og færre. I denne erhvervskultur passer de meget børnefødende immigranter absolut ikke ind: I stedet for at bidrage til produktionen dræner disse netop i gennemsnit det danske velfærdsbudget for mere end 30-35 procent af det danske velfærdsbudget på i alt: 752 mia. kr. i 2010.

Dokumentation: http://danmark.wordpress.com/2010/08/04/nogle-kendsgerninger-om-forskellighed/

Og der er ingen hjælp at hente andre steder. Østeuropæere og sydøstasiater føder lige så få børn, hvis ikke færre end danskerne. Så en mulig arbejdskraftsreserve der, når forholdene måtte betinge større afsætning og indtjening, vel at mærke, vil ikke forhindre at velfærdssamfundet gør kål på befolkningen via de manglende danske fødsler, der netop skyldes velfærdssamfundet.

Én har tolket katastrofen til at skyldes, at vi har forladt kristendommen. Han har ret.

Hopla, vi uddør: http://www.lilliput-information.com/economics/6/index.htm

Reklamer

1 kommentar

Filed under FAMILIETILKNYTNING, INFØDSRET, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik

Svenska ungdomar tvingas slita ont i Norge

Ämne: Svenska ungdomar tvingas slita ont i Norge

Arbetskraftsinvandring kontra ungdomsarbetslöshet

Samtidigt som samtliga riksdagspartier – utom SD – och Svenskt Näringsliv förespråkar arbetskraftsinvandring tvingas svenska ungdomar utvandra för att få arbete. Idag arbetar 12 000 unga utomlands – många i Norge och många under usla arbetsvillkor.

Trots att Sverige har den högsta ungdomsarbetslösheten i Norden och bland de högsta i EU väljer politikerna att ta hit okvalificerad utomeuropeisk arbetskraft.

Hur s k ansvariga politiker får ekvationen med en nära 30-procentig ungdomsarbetslöshet att gå ihop med en stor arbetskraftsinvandring vore onekligen intressant att få veta.

Att de svenska ungdomarna har svårt att få arbeta i Sverige p g a de saknar utbildning, kompetens och kvalifikationer håller inte som förklaring, eftersom majoriteten av de utlänningar som får arbetsvisum i Sverige arbetar som bärplockare, städare, diskare, köksbiträden t ex lökhackare i diverse gatukök och kebabkrogar. De som kommer hit för att arbeta i vården saknar utbildning och talar givetvis inte svenska.

Av de 14 905 [1] som 2009 fick uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare var 7 000 bärplockare eller som det så tjusigt heter ”medhjälpare i skogsbruk och trädgård”, 795 var ”restauranganställda” vilket i klartext betyder diskare och okvalificerade köksbiträden som lökhackare och potatisskalare . 300 var städare. 135 fick anställning inom vården. Av dem var en utbildad sjuksköterska! 500 var civilingenjörer – vilket är förvånande eftersom Mona Sahlin alltid brukar prata om ”hur trött hon är på att köpa korv av civilingenjörer.” 2 200 var ”dataspecialister” men i övrigt torde behovet av arbetskraft – diskare, städare, köksbiträden och bärplockare – ha kunnat tillfredsställas på hemmaplan.

Svenska ungdomar lever i misär i Norge

De högljudda kraven på arbetskraftsinvandring blir ännu mer obegripliga efter Uppdrags Gransknings avslöjande att svenska ungdomar tvingas söka sig till Norge p g a arbetsbrist i Sverige.

I reportaget från Norge framgick att de svenska ungdomarna bl a arbetade med bananskalning i en fabrik som tillverkar smörgåspålägget Banos. Om de hade tur kunde de få arbeta på kaféer.

De underbetalda ungdomarna är helt i händerna på samvetslösa bemanningsföretag och får nöja sig med kort-tidsjobb. De vet m a o inte från den ena dagen till den andra om de har ett arbete att gå till.

Deras boendeförhållanden var minst sagt skandalösa – de tvingas dela lägenhet med 14 andra ungdomar i fyrabäddsrum med våningssängar och inte så mycket mer. För dessa miserabla ”bostäder” – som dessutom kryllade av kackerlackor – tvingas de betala 3 900 kr i månaden.

Utöver låg lön, urusla arbets- och boendevillkor utsätts våra ungdomar för förakt och spott och spe från privilegierade norska ungdomar.

Svenska politiker sviker våra egna ungdomar

Jag är övertygad om att våra svenska ungdomar inte frivilligt skulle välja att slita ont i Norge under orimliga och oacceptabla förhållanden utan hellre arbeta i Sverige under rimliga såväl arbets- som bostadsförhållanden och till avtalsenliga löner. Varför får de inte det?

I stället för att ta hit ett illiterat trasproletariat från Tredje världen för att diska, hacka lök, städa och plocka bär borde politikerna se till att våra egna fina ungdomar – även om de måste ta lågavlönade jobb – får en så värdig start i arbetslivet som möjligt och ett värdigt boende.

De ansvariga för den svenska arbetsmarknadspolitiken måste förklara sig. Genom deras agerande har vi fått ännu ett bevis på att politikerna vill byta ut svenska folket mot ett nytt!

Enligt Maud Olofsson n är ”invandrarna mer företagsamma, mer högutbildade och har lägre ålder vilket vi behöver för demografins skull. Därför måste vi importera arbetskraft från andra länder” dvs från Tredje världen.

Svenskarna är alltså i näringsministerns ögon lata, outbildade och för gamla.

Ungdomarna i Uppdrag Granskning verkade minst av allt LATA eller speciellt outbildade. Inte verkade de så värst gamla heller.

Ungdomarna ansåg att de ”inte hade någon framtid i Degerfors.” Allt tyder dessvärre på att de inte har någon framtid i Sverige!

Inger-Siv

——————————————————————————–

[1] 3 628 var anhöriga

Skriv en kommentar

Filed under Sikkerhed, Statistik

Indvandring i antal 2010 – korrektion af Danmarks Statistik

Definitivt sidste korrektion af de årlige opgørelser af indvandringen til Danmark: 2010

Udenlandske statsborgere og naturalisationer er eneste gangbare tællekategorier:
I 2010 steg antallet af udenlandske statsborgere med fast bopæl og personnummer i Danmark med 16.106 (mod 9.752 i 2009). Til de 16.106 skal lægges 3.006 tildelte danske statsborgerskaber i 2010. Tilstrømningen i 2010 udgjorde derfor summen af disse to antal, 19.112.

Bearbejdede antal som anført:

 

Tilstrømningshastigheden er steget med 17,3 pct. i 2010 i forhold til i 2009, hvor den udgjorde i alt 16.289.

Tilstrømningshastigheden er steget i antal med 2.823 (= 19.112 – 16.289) på årsbasis, og antallet af tildelte statsborgerskaber, der dækker over tilstrømningen, er sat ned til 3.006 i 2010 fra 6.537 i 2009. Vi nåede således heller ikke i 2010 de famøse 2.000 tildelte danske statsborgere på årsbasis, som formanden for indfødsretsudvalget hævdede i Berlingske Tidende den 8. februar 2003 vi var nået allerede da.

Disse indvandringsantal kan opdeles på forskellig vis, men først skal vi se et debat-inspirerende aspekt ved det samlede antal, der officielt er kommet til landet eller født her.

Officielle antal:

Alle tildelte danske statsborgerskaber 1979-2010: 211.834

Alle udenlandske statsborgere i DK pr. 1. januar 2011: 346.046

I alt naturaliserede og udenlandske statsborgere: 557.880

Antal individer med udenlandsk oprindelse i DK: 562.517

Forskellen til summen i alt lige over er: 4.637

Fødsler i immigrationslandet nationalitetsbetegnes efter fødestedet i optællingerne:

Hvis ikke denne forskel er antallet af børn, der er født i DK af udenlandske forældre gennem årene, er de medtalt som danske statsborgere i opgørelserne, og uden at antallet kan udskilles fra danske statsborgere af fødsel eller af antallet i gruppen af danskere. Antallet kan ikke være børn født i udlandet, for disses antal er netop inkluderet i antal udenlandske statsborgere, ej heller antal børn af naturaliserede efter naturalisationen. De sidstnævnte tælles som danske statsborgere eller danskere. Ergo har udenlandske statsborgere og deres børn gennem alle 32 år kun givet anledning til 4.637 levendefødte minus døde i DK.

Og hvis de herboende udenlandske statsborgere i 2010 forudsættes i gennemsnit at have haft en fødselsrate cirka som den gennemsnitlige fødselsrate i DK i 2010 (ganske vist urealistisk lav, under halvdelen af den faktiske) 11,5 pr. 1000 pr. år eller 1,15% pr. år, ville antallet af levende fødte børn af udenlandske statsborgere have udgjort mindst 3.980 i blot 2010.

Lovgivningen, der muliggør dette ekstra kamouflage-trick, ud over naturalisations-tricket fra 2001, blev vedtaget af denne regering uden nogen debat lige op til Folketingets sommerferien den 7. juni 2004.

Oprindelse og herkomst i optællingerne er officielt blevet forbeholdt alene fødestedet.

Vil du se på familietilknytning og anernes herkomstlande skal du til begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ for at få antallene, men disse kan ikke bruges betryggende som optællings-kategorier. Dette er fuldtud erkendt af bl.a. landets førende demograf, professor Hans Oluf Hansen.

 Officielle antal:

Fødselsårgangen (antal fødte i DK i 2010): 63.411

Antal døde i alt i DK i 2010: 54.368

Nettotilvækst uden indvandring: 9.043

Folketallet i DK 1. januar 2011: 5.560.628

Folketallet i DK 1. januar 2010: 5.534.738

Stigning i folketallet i 2010: 25.890

Forskellen mellem folketallets stigning og nettotilvæksten fra fødte minus døde uden indvandring giver 16.847. Men (netto-)indvandringen var 19.112. Nettotilvækst fra fødsler plus indvandringen er 28.155 (= 19.112+9.043). Det stemmer ikke, for stigningen i folketallet var 25.890.

Det samme i en anden formulering: stigningen i folketallet var i 2010 25.890, af disse var 19.112 nettotilstrømningen udefra. Så skulle nettotilvæksten fra fødsler minus døde som følge her af være 6.778. Men den var 9.043. Det fremgår af det officielle antal levende fødte og antal døde i 2010 ifølge DS’ Statistikbanken.

 Resultater på grundlag af officielle antal og den nødvendige bearbejdning heraf :

D.v.s. at danskernes antal gik tilbage, og ikke alene udfyldte indvandrerne og deres børn ”de huller”, som de uddøende danskerne efterlod, men derudover øgede de folketallet 2.265 (= 9.043 – 6.778) i 2010. Her er de ca. 3.000 danskere i gennemsnit pr. år, der netto forlader DK, ikke medregnet. Medregnes disse bliver nettotilvæksten blandt indvandrerne p.g.a. fødsler minus døde ca. 5.265 (= 2.265 + 3.000) plus ”hullerne” efter de uddøende eller immigrerede danskere.

Det er bestemt ikke fordi vi ynder disse regnestykker – tværtimod – men vi kan ikke officielt få oplyst, hvorledes en fødselsårgang i DK fordeles på nationalitet og oprindelse. Derimod uunderbyggede og samtidig utroværdige postulater om indvandrernes fødselsrate-tilpasning i DK. Og det kan vi ikke bruge til noget. Desuden strider postulaterne lodret mod logikken som her påvist.

Fordelingen af nettoindvandringen og af de tildelte danske statsborgerskaber kan ske på forskellig vis:

 F.eks.:

1. Tilstrømningen fordelt på muslimsk dominerede lande/områder og andre lande.

 2. Tilstrømningen fordelt på lande omfattet Vesteuropa, Nordamerika, Israel, New Zealand og Australien eller lande/områder uden for.

 3. Tildelingen af danske statsborgerskaber fordelt på muslimsk dominerede og ikke-muslimsk dominerede

lande/områder.

 4. Tilstrømningen og tildelingen af danske statsborgerskaber fordelt på herkomstens gennemsnitlige IQ.

 Ad 1. Af nettoindvandringen 19.112 i 2010 kom 4.210 fra gruppen af lande på i alt 70, der er muslimsk dominerede.

 PEW’s udmelding 27. januar 2011 om bl.a. at muslimernes indvandring til DK i alt ville udgøre 4.000 i perioden 2010-2015 synes ikke helt at stemme. Der er mere sandhed i http://danmarksende.wordpress.com

Ad 2. Netttoindvandringen udgjorde i 2010 i alt 19.112 hvoraf 3.272 fra lande omfattet af Vesteuropa, Nordamerika, Israel, New Zealand og Australien. 15.840 kom fra lande/områder uden for de nævnte grupper.

Ad 3. Af alle 3.006 tildelte danske statsborgere i 2010 tildeltes 1.907 individer fra muslimsk dominerede lande/områder (63,3%), heraf 354 til afghanere, 368 til irakere, 142 til somaliere, 182 til statsløse.

Ad 4. Fordelingen på IQ-gennemsnit må afvente en ajourføring af vor totalmodel i regneark. Der findes en totalanalyse/projektion over hele forløbet af masseindvandringen til Danmark 1979 – 2072 med 2010 som første projektionsår, hvor netop IQ-aspektet og udviklingen fremover fra forskellige vinkler beskrives grundigt i uddrag af tabeller og i grafik: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf (denne udgave stilles gratis til rådighed – ny udgave af 30. marts 2011 har erstattet den hitidige)

For god ordens skyld skal det oplyses, at af folketallets stigning i 2010 skyldtes 66,3% indvandringen. Denne andel vil i 2030 være mindsket til ca. 47% og til ca. 14% i 2072, hvis indvandringen fortsætte som i de seneste år. Resten af stigningen (op til 100%) skyldes indvandrernes fødselsoverskud. Et forsøg på omlægning af indvandringen i disse år er ganske omsonst. Dette er den næstvæsentligste årsag til, at jeg ikke udarbejder flere korrektioner af de officielle antalsopgørelser af indvandringen til Danmark.

Vi bemærker en enkelt lille morsom ting i Danmarks Statistiks (DS) Statistikbankens opgørelser under ’Befolkning og Valg’, hvorunder kilderne til denne gennemgang findes:

 DS har fortsat eks-nationen Tyske Demokratisk Republik blandt de nationer, der indvandres fra til Danmark. Det var trods alt 8. november 1989 Muren blev overskredet og begyndt nedrevet. Indtil i 2010 (ca. 21 år efter Genforeningen) måtte vi hvert år flytte disse indvandrere ’på statistisk vis over den imaginære mur’ fra det gamle Østtyskland til landet Tyskland. I opgørelsen for 2010 var der ingen østtyskere i kategorien indvandret fra Tyske Demokratiske Republik, men kategorien var ikke desto mindre fastholdt.

Hvordan det skal tolkes står endnu enhver frit at gisne om.

Ind imellem kan det lykkes at tage DS i en sandhed

Danmarks Befolkningssammensætning 1. januar 2011

Ebbe Vig, cand. oecon., 9. februar 2011

“if your heart is filled use your brain”

 

5 kommentarer

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik

DF og S vil have undersøgt indavl – al viden foreligger

Indgifte og handikap

Ugeskrift for Læger 150/1 – 4. januar 1988 s. 60.

I Ugeskriftet (1987; 149:2937) omtales, at der i perioder blandt asylsøgere har været relativt mange børn med svære handikap, og det stilles i udsigt, at den særlige psykiske belastning for denne gruppe vil blive behandlet særskilt.
Samtidig drøftes en opgørelse (Ugeskr Læger 1987; 149:2170-3) af Kim Gjernum Nielsen, Bente Pilgaard & Margareta Mikkelsen, der viser en stigende hyppighed i Danmark af Down’s syndrom, og dettes relation til den fødendes alder (Ugeskr Læger 1987; 149: 2950).

Margareta Mikkelsen har på en konference på Københavns Amts Sygehus i Herlev 8.2.1987 omtalt en meget høj forekomst af børn med multihandikap og Down’s syndrom blandt indvandrere fra lande med udbredt tradition for indgifte, og tillige med store børneflokke.

Det vil derfor kunne bidrage til klarlæggelsen af de nævnte mulige årsagsfaktorer, og deres mulige samvirken, hvis data for disse indvandrere som aldersforhold og børnetal kunne blive forelagt Ugeskriftets læsere.

København Johannes Clemmesen

Svar:

Jeg er blevet bedt om at kommentere Johannes Clemmesen’s foranstående indlæg angående et arbejde udgået fra Kennedy Instituttet om den stigende hyppighed af Down’s syndrom i Danmark og et foredrag, jeg har holdt på Københavns Amts Sygehus i Herlev i anledning af en handikapkonference arrangeret af Københavns Amt. I Ugeskrift for Læger (1987; 149: 2170-3) kunne vi vise, at prævalensen af Down’s syndrom i Danmark er faldet ganske betydeligt i forhold til andre lande. Dette skyldes først og fremmest, at ældre kvinder her i landet har begrænset deres børnetal, og at de i udstrakt grad hør brug af prænatal diagnostik (Mikkelsen M et al. Ann Hum Genet 1983; 47: 123-31). Den af Johannes Clemmesen nævnte stigning i prævalensen af Down’s syndrom er en stigning, der skete fra 1980 til 1985 for materne aldersgrupper under 35 år. Denne stigning skyldes i overvejende grad overlevelse af børn, der er født for tidligt med lav fødselsvægt, og som overlevede den neonatale periode og derfor blev diagnosticeret. Med andre ord, mere end 90% af Down’s syndrom-børn fødes i dag af kvinder under 35 år. Der er i blandt de 23 kvinder over 35 år, der i en 6-års periode har fået et barn med Down’s syndrom ingen overvægt af indvandrere, og hvorfor skulle der også være det?

Vedrørende handikapkonferencen skal det anføres, at jeg ved denne konference talte om årsager til multiple handikap. Jeg nævnte først og fremmest Down’s syndrom som hyppigste enkeltårsag for multipli handikap, nævnte derefter det fragile X-syndrom, som er den hyppigste arvelige form for mentalt handikap, og nævnte til sidst forekomsten af multiple handikap hos børn af indvandrere. Jeg gennemgik først og fremmest tallene fra Bradford i England, hvor man har undersøgt forholdene omhyggeligt og grundigt. Jeg nævnte også, hvor vigtigt det var, at vi kom i gang med tilsvarende forskning her i landet, idet man kunne vise, at der blandt børn født 1980-84 tilmeldt Vangedehuse var 16% indvandrerbørn. Som én af årsagerne til handikap blandt indvandrerbørn blev nævnt konsangvinitet, som traditionsmæssigt findes i indvandrergrupperne fra Pakistan og Tyrkiet. Jeg nævnte desuden også de andre mulige årsager, bl.a. eksogene årsager til handikap. Der er ingen tvivl om, at det ville være vigtigt at yde økonomisk støtte til handikapforskning også på dette område. Det skal anføres, at der ikke findes nogen tilgængelig statistik over indvandrernes aldersforhold, børnetal og deres eventuelle handikap.

Skodsborg Margareta Mikkelsen

16 år efter:

Jyllands-Posten Offentliggjort 21. august 2004 03:00

Indavl giver problemer

Stadig flere børn i København har behov for specialundervisning i skolen, fordi de har skader, der skyldes, at de er født i et fætter-kusineægteskab.

I løbet af de seneste ti år er antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning vokset med 50 pct., og det afspejler blandt andet et stigende antal ægteskaber mellem fætre og kusiner, mener chefskolepsykolog Bjørn Glæsel fra Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) under Københavns Kommune.

»Man kommer ikke udenom, at en stor del kommer fra genetiske skader fra fætter-kusineægteskaber. Det kan være døvhed, blindhed eller åndssvaghed,« siger Bjørn Glæsel til Berlingske Tidende. Han støttes af Kennedy Instituttet på Glostrup Amtssygehus, der har dokumenteret, at fætter-kusineægteskaber har en overhyppighed i forhold til andre par for at få et barn med genetiske sygdomme. /ritzau/

Vil du vide mere om sygdommen, Health Care Guidelines for Individuals with Down Syndrome

Dumheden er grænseløs: http://danmark.wordpress.com/2008/08/03/vi-mangler-maaske-b%c3%b8rn-med-downs-syndrom/

Problemet i Danmark er blevet mere udbredt med indvandringen

Skriv en kommentar

Filed under DOW's Syndrom, Indavl, Personbeskyttelse, Statistik

IRANIUM – A TRAILER

http://www.youtube.com/watch?v=uXNogjVJzec&feature=channel

http://www.iraniumthemovie.com/exclusive-clip/

Skriv en kommentar

Filed under Personbeskyttelse, Sikkerhed, Terror, Vold

ADVARSEL FRA MIDT DECEMBER GENTAGES: INGEN INDVALGTE HAR FORSTAAET ALVOREN

ADVARSEL FRA MIDTEN AF DECEMBER GENTAGES:

INGEN INDVALGTE HAR FORSTAAET ALVOREN

Det bliver hverken Hjort, Jeanne D’Arc, Pia, Løkke eller Christen Sørensen der bringer os over skærerne

 “…Skulle de offentlige udgifter blot følge bruttonationalproduktet; underskuddet skal, har EU meddelt, skal de offentlige udgifter for 2010 forudsat nulvækst eller mindre tilbagegang (hvor vi netop kører med fortsat tilbagegang på 3. år) mindst ned fra de 2010-budgetterede 1.012.881.000.000 kr. til højest 836.225.000.000 kr. (niveauet i 2006), d.v.s. et fald på 177 mia. kr…”

Håber Hjort Frederiksen husker, at Tysklands Angela Merkel vil have yderligere 75 mia af det danske offentlige budget; dem vi skylder p.g.a. Grækenland-overførslerne. Her fik vi udsættelse til ultimo 2011. Disse 75 mia. skal lægges oveni de øvrige besparelser.

Men uanset fører Velfærd og indvandring til kollaps om 2 -4 år.

Alt hvad der foreslås eller stilles i udsigt fra de indvalgte gør det værre. De er simpelthen inkompetente.

Bruttonationalproduktet faldt med 68,4 mia. kr. fra 2008 til 2009. De offentlige udgifter lod man vokse sjovt nok med 68,4 mia. kr. samme år. I 2009 øgedes de offentlige udgifter så igen med 43 mia i løbende priser

Dette er ikke til debat, for der er ikke noget at debattere

Ikke under 112 mia.kr. i besparelser det første år (i år) og ikke under 175 mia. kr. det andet år (2012) uden større skatte- og afgiftsprovenue. Dette er opgaven, den bundne opgave, som Løkke nu kommer til at tørre af på Jeanne D’Arc ved et forårsvalg. Og så har de brugt det nye år til at debattere flere betalte arbejdstimer i det offentlige og afskaffelse af efterlønnen (22 mia. kr) med en ultra-langsom aftrapningsordning over årgangene og ditto lidt højere pensionsalder. Og så har vi end ikke berørt midlerne til at bringe landet på fode igen, d.v.s. landets omstilling i den internationale konkurrence. Det ender med sikkerhed galt.
 
Med venlig hilsen
J. E. Vig, cand. oecon.

Skriv en kommentar

Filed under Sikkerhed

Russia helps Turkey with nuclear power plant

January 21, 2011

http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90853/7268195.html

Turkey receives 70 percent of its energy resources, including gas and oil, from Russia. Turkey will also put into operation its first nuclear power plant with the cooperation of Russia.

Source: Xinhua

Skriv en kommentar

Filed under Personbeskyttelse, Sikkerhed, Terror