Category Archives: Islam

Sverige befolket med 16% flere siden 1975, men seksualforbrydelsernes antal er steget 873%

‘Det er utrolig som svenskerne bliver mere og mere forbryderiske’

Dette kan læses på Affes Statistikk-blogg: http://affes.wordpress.com/2012/02/08/sexualbrott-1975-2011/. Desværre er der yderst begrænsede muligheder for at koble delpopulationer i landet til socioøkonomiske forhold (som forbrydelser henhører under); lige knap så begrænsede i sammenligning med forholdene i Danmark.

Det er ikke tilfældigt at European Defence Leagues som næste stop på turen rundt i Europa har valgt sig den by i Sverige, der er mest ramt af voldtægter.

Det er næsten lige så voldsom en udvikling, der iagttages ved andre forbrydelser. Desuden er der problemer med i den svenske befolkningsstatistik af udskille 3. generation af indbyggerne med udenlandsk oprindelse. Når disse sidste ikke medregnes udgør andelen med udenlandsk oprindelse 26%. Således kan ej heller fødselsraterne (antal fødte pr. år pr. 1000 eller 10.000 i delpopulationen) fordeles på etniske svenske og individer med udenlandsk oprindelse.
Kilde:

Kilden til nedenstående tabel: http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf, side 43

Seneste officielle opgørelse (som vi ligger inde med) af indvandrernes overhyppighed ved kriminalitet i Sverige:

brottstatistik

Refereret fra : http://frianyheter.wordpress.com/2009/02/08/brottstatistik/#comment-11683

Officielle kilde:

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kom med en rapport 2005 med namnet “Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet” Ett syfte med rapporten var få en bild av hur invandrare och svenskar skiljer sig åt i den registrerade brottsligheten.

Syftet med Brå:s projekt om brott bland svenskar och invandrare är att med vetenskapliga analysmetoder undersöka hur ”svensk och utländsk bakgrund” tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet. Rapporten sammanfattar svenska och internationella undersökningar. Vidare presenterar och diskuterar rapporten några grundläggande uppgifter från ett omfattande statistiskt material. De redovisade resultaten belyser främst frågor som tas upp i den allmänna debatten om invandrare och brott och som Brå får många frågor om.

Länkar: Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (om linket er slettet af hensyn til kritikken af den danske tilsvarende, men fejlagtige opgørelse, er svært at sige) – rapporten som pdf fil BRÅ (om linket er slettet af hensyn til den danske tilsvarende, men fejlagtige opgørelse, er svært at sige) – Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet 2005-11-04 DN – En riktig våldtäktsman Aftenposten – Oslo rape statistics shock 2000-03-13 Aftonbladet – Så många brott begår invandrare

– Artikeln kompletterad med tidningsartiklar

Fria Nyheter: – I det politiskt korrekta Sverige är man livrädd för att skriva om när det är invandrare/etnicitet som är inblandade i brottslighet. Våra nordiska grannländer är rapporteringen mycket öppnare och man undanhåller inte sanningen för medborgarna i samma utsträckning som medierna i Sverige gör. Våra tidningsredaktioner mörkar hellre om gärningsman och använder sig av pixlereringsvektyget i Photoshop i sin agenda att undanhålla sanningen för landets medborgare.

Fejlkilde: Den manglende 3. generation, hvis forbrydelser så tørres af på svenskerne. Korrektion af befolkningsopgørelsen gøres sådan: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections.pdf

Danske forhold:

Fremmedes overkriminalitet, opgjort for 2004 af Information om Danmark, med delvis anvendelse af endog 10 år gamle data. Optalt for samtlige danske politikredse for 1993 og 1994. Det viste sig at i forhold emnet overkriminalitet stemte vore opgørelser fra 1993-1994 med det vi fik fra officiel svensk side 10 senere.

Forsøg på manddrab: 4,6 gange

Vold ialt: 2,3

Blufærdighedskrænkelse: 2,2

Forsætlig brandstiftelse: 1,5

Røveri: 2,8

Vold o.lign. mod off. ansat: 2,3

Indbrud ialt: 1,0

Tyveri ialt: 2,0

Butikstyveri: 2,3

Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.: 1,4

Salg af narkotika: 3,7

Våbenloven: 2.1

Lov om euforiserende stoffer: 2,4

Toldloven: 1,9

Hæleri: 2,4

Dokumentation (analyse): http://jeanne.dood.angelfire.com/kria.html

Dokumentation (tekst): http://jeanne.dood.angelfire.com/kraka.html

Dette følger af Rigspolitiets optællinger af kriminelle gerninger inden for de forskellige hovedgerningskategorier – her kun et udpluk. Disse antal skal så selvfølgelig sammenholdes med befolkningsgruppernes indbyrdes størrelsesforhold helt på linie med metoden, som anvendes af Interpol og også den svenske stat ved beregning af kriminalitetsrater.

Ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager var indvandrere eller efterkommere af indvandrere i Danmark i 2004. Overkriminaliteten ved den kriminelle handling i Danmark var: 40/60:14/86 = 4,1 gange, forudsat immigrantantallet i befolkningen som helhed har været igennem IoD-korrektionen, ellers ville overkriminaliteten være 40/60:5,8/94,2 =10,8 gange, hvor 5,8 er den officielle andel af ikke-vestlige i Danmark pr. 1. januar 2004: 313.076/5.397.640 1)

22 procent – flere end hver femte – af de mandlige efterkommere i alderen 20-29 år blev dømt for en eller flere forbrydelser i 2005.

Bemærk, jo færre der er i befolkningsgruppen desto større blive overkriminaliteten blandt de berørte af kriminaliteten. Da man officielt har medregnet et for lavt antal fremmede i befolkningsgruppen, bliver overkriminaliteten selvsagt urealistisk høj i de officielle undersøgelser, f.eks. den af justitsministeriet udarbejdede for året 2004. Den forsvandt hurtigt fra Nettet igen efter vore indsigelser.

Vi redegjorde for den fejlagtige danske officielle kriminalstatistik 12. december 2004 : http://www.lilliput-information.com/economics/plov.html

Og igen 12. februar 2009 : http://danmark.wordpress.com/2009/02/12/indvandrernes-og-deres-boerns-kriminalitet-i-sverige-helt-som-i-danmark/

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Islam, NATIONALITET, Sikkerhed, Statistik, Terror, Vold

Indvandring i antal 2010 – korrektion af Danmarks Statistik

Definitivt sidste korrektion af de årlige opgørelser af indvandringen til Danmark: 2010

Udenlandske statsborgere og naturalisationer er eneste gangbare tællekategorier:
I 2010 steg antallet af udenlandske statsborgere med fast bopæl og personnummer i Danmark med 16.106 (mod 9.752 i 2009). Til de 16.106 skal lægges 3.006 tildelte danske statsborgerskaber i 2010. Tilstrømningen i 2010 udgjorde derfor summen af disse to antal, 19.112.

Bearbejdede antal som anført:

 

Tilstrømningshastigheden er steget med 17,3 pct. i 2010 i forhold til i 2009, hvor den udgjorde i alt 16.289.

Tilstrømningshastigheden er steget i antal med 2.823 (= 19.112 – 16.289) på årsbasis, og antallet af tildelte statsborgerskaber, der dækker over tilstrømningen, er sat ned til 3.006 i 2010 fra 6.537 i 2009. Vi nåede således heller ikke i 2010 de famøse 2.000 tildelte danske statsborgere på årsbasis, som formanden for indfødsretsudvalget hævdede i Berlingske Tidende den 8. februar 2003 vi var nået allerede da.

Disse indvandringsantal kan opdeles på forskellig vis, men først skal vi se et debat-inspirerende aspekt ved det samlede antal, der officielt er kommet til landet eller født her.

Officielle antal:

Alle tildelte danske statsborgerskaber 1979-2010: 211.834

Alle udenlandske statsborgere i DK pr. 1. januar 2011: 346.046

I alt naturaliserede og udenlandske statsborgere: 557.880

Antal individer med udenlandsk oprindelse i DK: 562.517

Forskellen til summen i alt lige over er: 4.637

Fødsler i immigrationslandet nationalitetsbetegnes efter fødestedet i optællingerne:

Hvis ikke denne forskel er antallet af børn, der er født i DK af udenlandske forældre gennem årene, er de medtalt som danske statsborgere i opgørelserne, og uden at antallet kan udskilles fra danske statsborgere af fødsel eller af antallet i gruppen af danskere. Antallet kan ikke være børn født i udlandet, for disses antal er netop inkluderet i antal udenlandske statsborgere, ej heller antal børn af naturaliserede efter naturalisationen. De sidstnævnte tælles som danske statsborgere eller danskere. Ergo har udenlandske statsborgere og deres børn gennem alle 32 år kun givet anledning til 4.637 levendefødte minus døde i DK.

Og hvis de herboende udenlandske statsborgere i 2010 forudsættes i gennemsnit at have haft en fødselsrate cirka som den gennemsnitlige fødselsrate i DK i 2010 (ganske vist urealistisk lav, under halvdelen af den faktiske) 11,5 pr. 1000 pr. år eller 1,15% pr. år, ville antallet af levende fødte børn af udenlandske statsborgere have udgjort mindst 3.980 i blot 2010.

Lovgivningen, der muliggør dette ekstra kamouflage-trick, ud over naturalisations-tricket fra 2001, blev vedtaget af denne regering uden nogen debat lige op til Folketingets sommerferien den 7. juni 2004.

Oprindelse og herkomst i optællingerne er officielt blevet forbeholdt alene fødestedet.

Vil du se på familietilknytning og anernes herkomstlande skal du til begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ for at få antallene, men disse kan ikke bruges betryggende som optællings-kategorier. Dette er fuldtud erkendt af bl.a. landets førende demograf, professor Hans Oluf Hansen.

 Officielle antal:

Fødselsårgangen (antal fødte i DK i 2010): 63.411

Antal døde i alt i DK i 2010: 54.368

Nettotilvækst uden indvandring: 9.043

Folketallet i DK 1. januar 2011: 5.560.628

Folketallet i DK 1. januar 2010: 5.534.738

Stigning i folketallet i 2010: 25.890

Forskellen mellem folketallets stigning og nettotilvæksten fra fødte minus døde uden indvandring giver 16.847. Men (netto-)indvandringen var 19.112. Nettotilvækst fra fødsler plus indvandringen er 28.155 (= 19.112+9.043). Det stemmer ikke, for stigningen i folketallet var 25.890.

Det samme i en anden formulering: stigningen i folketallet var i 2010 25.890, af disse var 19.112 nettotilstrømningen udefra. Så skulle nettotilvæksten fra fødsler minus døde som følge her af være 6.778. Men den var 9.043. Det fremgår af det officielle antal levende fødte og antal døde i 2010 ifølge DS’ Statistikbanken.

 Resultater på grundlag af officielle antal og den nødvendige bearbejdning heraf :

D.v.s. at danskernes antal gik tilbage, og ikke alene udfyldte indvandrerne og deres børn ”de huller”, som de uddøende danskerne efterlod, men derudover øgede de folketallet 2.265 (= 9.043 – 6.778) i 2010. Her er de ca. 3.000 danskere i gennemsnit pr. år, der netto forlader DK, ikke medregnet. Medregnes disse bliver nettotilvæksten blandt indvandrerne p.g.a. fødsler minus døde ca. 5.265 (= 2.265 + 3.000) plus ”hullerne” efter de uddøende eller immigrerede danskere.

Det er bestemt ikke fordi vi ynder disse regnestykker – tværtimod – men vi kan ikke officielt få oplyst, hvorledes en fødselsårgang i DK fordeles på nationalitet og oprindelse. Derimod uunderbyggede og samtidig utroværdige postulater om indvandrernes fødselsrate-tilpasning i DK. Og det kan vi ikke bruge til noget. Desuden strider postulaterne lodret mod logikken som her påvist.

Fordelingen af nettoindvandringen og af de tildelte danske statsborgerskaber kan ske på forskellig vis:

 F.eks.:

1. Tilstrømningen fordelt på muslimsk dominerede lande/områder og andre lande.

 2. Tilstrømningen fordelt på lande omfattet Vesteuropa, Nordamerika, Israel, New Zealand og Australien eller lande/områder uden for.

 3. Tildelingen af danske statsborgerskaber fordelt på muslimsk dominerede og ikke-muslimsk dominerede

lande/områder.

 4. Tilstrømningen og tildelingen af danske statsborgerskaber fordelt på herkomstens gennemsnitlige IQ.

 Ad 1. Af nettoindvandringen 19.112 i 2010 kom 4.210 fra gruppen af lande på i alt 70, der er muslimsk dominerede.

 PEW’s udmelding 27. januar 2011 om bl.a. at muslimernes indvandring til DK i alt ville udgøre 4.000 i perioden 2010-2015 synes ikke helt at stemme. Der er mere sandhed i http://danmarksende.wordpress.com

Ad 2. Netttoindvandringen udgjorde i 2010 i alt 19.112 hvoraf 3.272 fra lande omfattet af Vesteuropa, Nordamerika, Israel, New Zealand og Australien. 15.840 kom fra lande/områder uden for de nævnte grupper.

Ad 3. Af alle 3.006 tildelte danske statsborgere i 2010 tildeltes 1.907 individer fra muslimsk dominerede lande/områder (63,3%), heraf 354 til afghanere, 368 til irakere, 142 til somaliere, 182 til statsløse.

Ad 4. Fordelingen på IQ-gennemsnit må afvente en ajourføring af vor totalmodel i regneark. Der findes en totalanalyse/projektion over hele forløbet af masseindvandringen til Danmark 1979 – 2072 med 2010 som første projektionsår, hvor netop IQ-aspektet og udviklingen fremover fra forskellige vinkler beskrives grundigt i uddrag af tabeller og i grafik: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf (denne udgave stilles gratis til rådighed – ny udgave af 30. marts 2011 har erstattet den hitidige)

For god ordens skyld skal det oplyses, at af folketallets stigning i 2010 skyldtes 66,3% indvandringen. Denne andel vil i 2030 være mindsket til ca. 47% og til ca. 14% i 2072, hvis indvandringen fortsætte som i de seneste år. Resten af stigningen (op til 100%) skyldes indvandrernes fødselsoverskud. Et forsøg på omlægning af indvandringen i disse år er ganske omsonst. Dette er den næstvæsentligste årsag til, at jeg ikke udarbejder flere korrektioner af de officielle antalsopgørelser af indvandringen til Danmark.

Vi bemærker en enkelt lille morsom ting i Danmarks Statistiks (DS) Statistikbankens opgørelser under ’Befolkning og Valg’, hvorunder kilderne til denne gennemgang findes:

 DS har fortsat eks-nationen Tyske Demokratisk Republik blandt de nationer, der indvandres fra til Danmark. Det var trods alt 8. november 1989 Muren blev overskredet og begyndt nedrevet. Indtil i 2010 (ca. 21 år efter Genforeningen) måtte vi hvert år flytte disse indvandrere ’på statistisk vis over den imaginære mur’ fra det gamle Østtyskland til landet Tyskland. I opgørelsen for 2010 var der ingen østtyskere i kategorien indvandret fra Tyske Demokratiske Republik, men kategorien var ikke desto mindre fastholdt.

Hvordan det skal tolkes står endnu enhver frit at gisne om.

Ind imellem kan det lykkes at tage DS i en sandhed

Danmarks Befolkningssammensætning 1. januar 2011

Ebbe Vig, cand. oecon., 9. februar 2011

“if your heart is filled use your brain”

 

5 kommentarer

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik

DOGME-DANMARK HAR TAGET OVER

Historiker-, Journalist- og Teologregimente i vente

People-press er blevet det nye syn i åbenbaringen, ‘når det drejer sig om kendsgerninger’, der ellers holdes officielt hemmelige. People-press meddeler at der er befinder sig 226.000 muhamedanere i Danmark. Ingen dokumentation. Nu skal det have ekko overalt i medierne, nøjagtig som det skete med Lars Hedegaards knap 200.000 muhamedanere i 2004.

’Så ved offentligheden, hvordan landet ligger’

At kvalificerede totalanalyser med konkret indhold, der ikke kan bringes ud til et større forum, sandsynliggør at antallet snarere er lidt henad det dobbelte, er lige meget.

Ved at fastslå antallet af muhammedanere her og i de øvrige europæiske lande på grundlag af de officielle opgørelser af immigranter, uanset de ikke tæller muhammedanere, og vel at mærke ramme et antal således utalte muhamedanere, der er omkring halvdelen af det kvalificerede estimerede antal, opnås, at projektet ’Europas Endeligt’ lettere kan gennemføres uforstyrret.

Cirka 710 gange har jeg understreget at muhammedanere ikke registreres endsige tælles i noget vestligt land – end ikke af historikeren og journalisten Lars Hedegaard.

Der kan gisnes og anslås, gribes tilfældig eller ved udvalgte tvivlsomme interviews i helheden uden nogen præciseringer af metoden og fyldestgørende redegørelse for modtageren af budskabet, og da er de typisk ukyndige/sprogorienterede ordmagere straks på hjemmebane; de er nemlig af tidsånden kendetegnet ved form uden indhold i hele deres metiér. Her bevæger de sig hjemmevant og frejdigt og allerhelst videre på hidtil ubetrådt jord. Derfor er de super-effektive som viderebringere af budskabet. Når spørgsmålet pludselig rejses og behandles af noget, der er stort, spektakulært og benævnes f.eks. Pew, og uden der er nogen tilgængelig dokumentation i form af kilder og metode, som ingen af viderebringerne i øvrigt kunne have vurderet betydningen af, såfremt der havde været dokumentation, er der en tilbøjelighed til helt at se bort fra emnet dokumentation. Det er også sket denne gang.

Resultaterne skal derimod bredt anerkendes/godkendes efter gentagelse på gentagelse. Dermed er spørgsmålet om antallet af muhamedanere blevet til et verdsligt religiøst anliggende, som alt andet politisk korrekt eller verdsligt religiøst. I kejserens Kina i ’Nattergalen’ sagde kavalererne P.. Nu siger de Pew.

Når det meddeles fra Pew – www.people-press.org ved nærmere eftersyn, nu ingen af viderebringerne af budskabet har gjort sig ulejligheden at undersøge dette nærmere, og samtidig ukritisk viderebringer det religiøse budskab – er det sandheden: I Danmark: 226.000 muhamedanere i 2010. Det stemmer tilsyneladende og ikke tilfældigt fint med Lars Hedegaards knap 200.000 i 2004 optalt efter en såkaldt navnefil hos Danmarks Statistik. Det rene vrøvl, men det betyder ikke noget.

Sandheden er hermed fastslået, ikke ved naturlov, men ved historiker- og journalist- og teologlov.

Lars Hedegaard er historiker og journalist og har været særdeles aktiv med at fastholde sine 200.000 muslimer eller rettere 191.000 i Danmark siden sommeren 2004.

Fortiden indhenter måske dogmet

“Brændpunkt” på TV 2 og Jørgen Bæk Simonsen meldte den 1. november 1995, at der var 80.000 muslimer i Danmark.

I Berlingske Tidende den 13. oktober 1995 fremgik det af artikel af journalist Bitten Friis, at biskop i København Erik Norman Svendsen havde oplyst muslimer, der er det næststørste trossamfund i Danmark, har ca. 100.000 medlemmer (oktober 1995). Det var så et par uger før.

10. september 1998 (knap 3 år senere), hvor udsendelsen “Helt ærligt, mand” kørte (bemærk, titlen på udsendelsen) afsløredes sandelig følgende: Mette Fugl hævdede at hun havde hentet følgende oplysning hos Danmarks Statistik. Det var naturligvis løgn, da muslimer ikke registreres som sådanne i Danmark. Tager vi uanset hendes vrøvl for gode varer: Der er 160.000 muslimer bosat i Danmark (10. september 1998).
Konsekvensen heraf og konsekvensen af teologens angivelige oplysninger viderebragt 13. oktober 1995 i Berlingske Tidende og 1. november på TV2, hvis disse også antages for at være sande, skulle så være, at antallet af muslimer måtte være henved fordoblet på knap 3 år fra 80.000-100.000 til 160.000.

Når vi kommer til Lars Hedegaards sommer 2004, hvor han ikke kunne/måtte modsiges af nogen i bladene om spørgsmålet, er der næsten gået 6 år fra september 1998. Lars Hedegaard tæller via sin navnefil knap 191.000 muslimer. Skulle antallet nu være vokset med knap 30.000-40.000 fra 160.000 på 6 år, hvorimod antallet voksede med 60.000 – 80.000 på blot 3 år fra 1995 til 1998, mens muslimerne endog var langt færre, trods alt. Vi behøver end ikke se på indvandringstallene.

Men det er bliver værre endnu, og her ses ‘liberalens tydelige fortjenester’, de 191.000 blev til blot 226.000 fra 2004 til 2010 (33.000 ud af 191.000 på 6 år), hvor naturalisationerne ‘med eller uden konverteringer pr. indbygget automatik (se nedenfor) og konvertering af fødsel’ buldrede afsted.

Det rene vrøvl.

“2010-2015 vil ankomme ca. 4.000 muslimer til Danmark i følge PEW, mens der mod periodens slutning, 2025-2030, vil komme i omegnen af 3.000, i hele perioden på fem år i følge PEW.”

Dette kan enhver, der ikke er dumpet i logik på børnehaveklasseniveau, umiddelbart se er vrøvl:

Efter den Gregorianske Kalender er der ikke fem år på ét kvartal, der er fire kvartaler på ét år. Alene i 2010 er der med garanti kommet mere end 4.000 muslimer til Danmark. Det kan anslås ret sikkert ved, at vi efter den 12. februar (når den officielle opgørelse foreligger) lige har korrigeret og sammentalt antallene fra muslimsk dominerede lande.

Opgørelsen for 2010 viser 4.210 indvandrere fra muslimsk dominerede lande

Men det er ikke logik eller sandhed, der er gældende længere. Budskabet, der skal annammes, er et dogme, der er udstedt først af journalist Lars Hedegaard (måske allerførst af journalist Mette Fugl og biskop Norman Svendsen) her til lands og nu også af journalisternes People-Press.

Det er vigtigt at forstå: Når man angiver noget, der ikke kan/må eftervises eller dokumenteres, og det anerkendes af undersåtterne efter et passende antal gentagelser, så er det som dogme en uigendrivelig politisk korrekt sandhed, et såkaldt absolut, hvorom man ikke kan tillade sig at tvivle eller stiller spørgsmål, hvis man er med i et af de rigtige selskaber.

 
 

J. E. Vig, den 30. januar 2011

4 kommentarer

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik

Research der vil noget

PEW er mere end 30 år bagefter

Pew Research Center kan fortælle en ganske ‘opmuntrende historie’, men det lader vi medløberne og tumperne om at bringe, og ikke specielt fordi prof. Amaney A. Jamal, Princeton University udtrykker undren over “hysteriet” i Europa. Han kan ikke vide, at vi er nogle få stykker, der ved at bl.a. alle fremmedes fødsler i immigrationslandene i Vesten netop er blevet besluttet at skulle nationalitetsbetegnes efter fødestedet i optællingerne. At falde for den er ualmindeligt tumpet, hvis ikke værre, når man er leder i landet. Indvandringstallene ligner en historie fra de varme lande, og det kommer vi til nu.

Det er helt hen i vejret: “2010-2015 vil ankomme ca. 4.000 muslimer til Danmark, mens der mod periodens slutning, 2025-2030, vil komme i omegnen af 3.000, i hele perioden på fem år.”

Vi må sige: Efter den Gregorianske Kalender er der ikke fem år på et kvartal, der fire kvartaler på et år.

Opgørelsen for 2010 foreligger – vi har ret

Antal muslimer i Danmark og næsten i ethvert andet vestligt land: Kan ikke opgøres, religiøst tilhørsforhold registreres næsten ingen steder efter Den Anden Verdenskrig. Så 226.000 muslimer i Danmark i 2010 er helt hen i vejret. Det er selvfølgelig på fræk beregning, at et karakteristikum, der ikke officielt registreres og tælles, bevidst vælges med det ene formål at gøre ethvert modsvar umuligt.

Selvfølgelig kan PEW narre 70-80 procent, når der sættes ind med kostbar markedsføring i medierne, med massiv hjælp fra folk med mestendels irrelevante titl er og forudsat tingene andre steder vises på glittet papir med mange farver, der gør sin virkning på nedbrudte og vildledte folk. Prøv http://danmarksende.wordpress.com. Folk der i to generationer er blevet snydt med alt væsentligt fra de ansvarlige under skiftende regeringer, der sandelig også skal stå til ansvar for usandhederne sammen med løgnerne, der i tillæg vidste de talte usandt.

2 kommentarer

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Statistik, Vold

FOLKETALLET VOKSER UDEN AT INDVANDRINGEN OG FØDSLERNE KAN FØLGE MED???

Følgende forespørgsel er formentlig sat igang af pressens løgne:

 
 
Kære
 
 
Har du nogle pålidelige tal for de fremmedes børnetal i Danmark? Specielt muhammedanere o.lign.
Man hævder for tiden, at muhammedanernes fødselstal er faldet betydeligt.
 
 ——————————————-
 
For at spare et par forespørgsler om samme emne, så tillad mig at forebygge lidt med dette indlæg, hvori der skulle være rigeligt at gå til pressen med:
 
 Der er ingen tal for den officielle og den korrigerede officielle tilstrømningen i 2011 før efter den 12-15. februar. De bliver i øvrigt de sidste antal jeg kommenterer. Derefter får løgnene frit spil, for så går det hurtigere. Ny taktik herfra.
 
 JEG UNDERSTREGER AT DE OFFICIELT ANVENDTE BEGREBER ‘INDVANDRERE’ OG ‘EFTERKOMMERE’ ER UVIDENSKABELIGE OG ALDELES MISVISENDE OG HAR NATURLIGVIS VÆRET DET I DE NÆSTEN 20 ÅR DE HAR VÆRET BRUGT.
 
Jeg kan oplyse dig, hvorledes det ser ud officielt:

 Antallet af udenlandske statsborgere med bopæl og personnummer i Danmark offentliggøres af Danmarks Statistik (DS). Antallet af tildelte danske statsborgerskaber ved lov siden 1979 offentliggøres også af Danmarks Statistik på Internettet.

Pr. 1. januar 2010 var her således 329.940 udenlandske statsborgere. Pr. 1. januar 2010 var her i alt 208.828 (inklusive børn før naturalisationen), der havde fået tildelt dansk statsborgerskab siden 1979. Summen af disse to antal er 538.768.

Søges i Danmarks Statistiks Statistikbanken (SB) efter antal individer med udenlandsk oprindelse og bopæl samt personnummer i Danmark, findes antallet hos DS pr. 1. januar 2010: 542.738.

 Forskellen er 3.970.

“Ja, et ganske betydeligt fald i fødselstallet”

 ———————————–

Udenlandske statsborgere og børn af disse født i udlandet er medregnet i de 538.768. Børn af naturaliserede regnes for danske statsborgere ligesom børnebørn af naturaliserede.

 Ergo er her 3.970 børn født i DK af alle udenlandske statsborgere til alle tider.

 – at jeg ser mange flere i en enkelt bydel af Århus ‘kan kun skyldes min farveblindhed med overhængende hang til racisme’. At det overhovedet interesserer nogen så sent i forløbet er mig ikke en kilde til evig forundring.

Forslag : 1. Børn født af folk med udenlandsk oprindelse i Danmark kaldes danske statsborgere af den nuværende regering og myndighederne. 2. Pressen kalder alt som har overskredet vore grænser for dansk og selvfølgelig det samme med børnene af indtrængerne.

Det er hvor vi er. 

———————————–

Hvis du vil vide noget, kan du gå til: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Analysemetoderne er beskrevet i detaljer på engelsk her: index-population-account-corrections.pdf

 Disse filer har jeg udarbejdet i forbindelse med international forsknings- og udviklingsopgave, der ikke kunne gennemføres videnskabeligt pålideligt med den officielle danske befolkningsstatistik. Disse filer bliver ikke omskrevet til noget cirka-rigtigt til Per og Poul, Ole samt Ane i kæret med min medvirken, og ingen omskrivninger heraf kan bære mit navn.

Jeg så godt du skrev fremmede. Dette begreb skifter som vinden og som EU, FN og opgørelses-narerne herhjemme bevidst finder det for godt, så sammenligninger naturligvis bliver umulige fra år til år og oprindelseslandene mere og mere inddrages under noget, der kan benævnes vestligt eller udviklet. Jeg har i ovenstående link medtaget samtlige 235 repræsenterede nationer for sig og 93 år (1979-2072) med opdelinger på kryds og tværs.

Sådan er det.

Jeg beviser i ovenstående analyse bl.a., at såfremt børnetallene er som pressen har skrevet og angiveligt DS skulle have berettet for integrationsministeriet,…. så er der altså et problem…..et stort et (hvor pressen måske hellere af hensyn til oplagstallet skulle spørge : hvordan?) : Så kommer børnene end ikke med storken, men eventuelt fra planeten Pandora (jf. filmen AVARTAR)

Hilsen

PS: Cirka 18.710 gange har jeg understreget at muhammedanere ikke registreres endsige tælles i noget vestligt land – end ikke af Lars Hedegaard. Man kan gisne, men det er mest for ukyndige/sproglige ordmagere. ‘O.lign.’: der står jeg fuldstændig af og er mundlam. Hvad mon det eventuelt kunne være ???

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Sikkerhed, Statistik

Lars den lykkeliges nytaarshilsen til danskerne kommenteres

“Om blot en generation vil omkring en halv million danskere have en ikke-vestlig baggrund”, melder Lars den lykkelige. Vi må beklage, men der er allerede mere end halv million i Danmark med ikke-vestlig baggrund, medmindre vi forudsætter at et brev fra Folketingets Indfødsretsudvalg fører til en forvandling af brevmodtagerens og hans families baggrund.

20-25 år bagud!

“Vi har brug for hver eneste af jer”, melder Lars den lykkelige dagen før Kurt Westergaard måtte gå i sit nyindrettede sikringsrum, for at undgå at blive Al-Qaeda-dræbt af 28 årig somalier med økse og kniv. Hjemmerøveriernes antal voksede således 16-23-56-92 fra begyndelsen af 2006 til oktober 2009. I 2009 når antallet op på mere end 100 i alt (364 viste det sig). Dette må “den lykkelige” også hilse velkomment, for det er resultatet, der med matematisk sikkerhed følger med Schengens åbne grænser, som den lykkelige er så lykkelig for.

Stigningen i antallet af hjemmerøverier fra oktober 2008 til oktober 2009 er på 64,3 procent (forudsat 92 er det korrekte antal, hvilket det ikke var). Stigningen i tilstrømningshastigheden for ikke-vestlige til Danmark året før blev 62,8 procent.

Først omkring den 12. februar kender vi tilstrømningshastigheden for året 2009. Derefter kan vi også sige noget mere om, hvor mange flere, der kan forventes hjemmerøvet i 2010 til sammenligning med antallet, der måtte lide eller endog dø under angrebene direkte i deres boliger i 2009.

Ikke-vestlige i Danmark har tillige ekstrem høj arbejdsløshed, og andelen, der dropper ud af uddannelserne, er enorm.

2005:
“…Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter i vort skattefinansierede velfærdssystem. Vi kan også sige, at i gennemsnit belaster ikke-vestlige indvandrere den offentlige sektor, der må hente sin købekraft fra virksomhederne og hos de øvrige skatteydere, dobbelt så meget i sammenligning med, hvad de bidrager til samme i gennemsnit. Eller udtrykt på en tredje måde: Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er i gennemsnit 3,47 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat af Velfærdskommissionen rapport fra samme år 1. december 2005 (alle indvandrere 3,3 gange i gennemsnit). Den fjerde måde at udtrykke det på: Ikke-vestlige konsumerer 40 pct. af velfærden i form af udbetalinger og service, selvom de officielt kun udgør ca. 8 pct. af befolkningen Vi har kontrolleret rapporten. Det er sandt…”
At deres andel så reelt er henved 15-17 pct., men stadig 40 pct. af velfærdsforbruget til denne gruppe, taler alligevel sit tydelige sprog…og det var for godt fire år siden.

Det har vist sig, at de kommende generationer af fremmede, der fødes her i landet, endog er mere belastende 1), mere kriminelle og føder flere børn end deres forældre. Regeringen havde endelig fået absolut flertal sammen med støttepartiet i 2001; men intet er sket siden udover, at yngre nygifte lige skal en tur over Sverige for at trænge sig ind via Schengen-aftalen, der har åbnet grænserne, og der kommer intet til at ske. EU har overtaget kritierne hvorefter der indsluses og bestemmer nu uanset forbeholdene. I stedet for ‘asyl’ skal de blot sige ‘uddannelse eller arbejde’, så lukker ‘Sesam’ sig op uanset stambefolkningernes massive modvillighed mod hele projektet.

Supplement:

http://politiken.dk/indland/article871711.ece

http://jp.dk/indland/krimi/article1934696.ece

http://www.berlingske.dk/danmark/politi-ransager-flere-adresser

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik, Terror, Vold

Danmark skal regeres af Politiken og Det kongelige Teater

At Politiken kun vil ansætte afviste irakere for at omgå lovgivningen i Danmark betragtes af flere som et racistisk tiltag. Så nu vil nogen givet håbe på, at regeringen udvider hjemsendelserne til at omfatte flere folkeslag og andre end de afviste. Men da lønnen kr. 32.000 pr. mdr. på Politiken efter planen skal indkradses ved indsamling af frillige bidrag fra overklassen, der gerne vil holde på indvandrerne fra mere end 200 nationer, kunne man måske forestille sig, at selv de velhavende på et tidspunkt fik nok.

Mere om emnet herunder om det betaler sig for Liberalen

Skriv en kommentar

Filed under Islam, Sikkerhed, Statistik