Category Archives: Personbeskyttelse

De udviklede samfunds selvmord skal holdes skjult til selvmordet er endeligt effektueret

Vi oplyses af Danmarks Statistik at antallet af alle med udenlandsk oprindelse i Danmark officielt udgjorde 562.517 pr. 1. januar 2011.

Når vi lægger antallet af udenlandske statsborgere sammen med antallet af naturaliserede fås 557.880 pr. 1. januar 2011.

Herefter må vi sige, at det er utroligt så få børn især udenlandske statsborgere og også de naturaliserede har født i Danmark siden 1979, hvor de online-registrerede opgørelser tager deres begyndelse.

 4.637 børn alt i alt på på 32 år. I 2010 aflæste vi 6.261 på 31 år

Oprindelse er tilsyneladende på det nærmeste renset for forældretilknytning og geografien.

Vi kan samtidig se, at de udenlandske statsborgere i Danmark føder børn med en anden juridisk tildelt nationalitet end deres forældre, nemlig dansk nationalitet.

Nu forstår vi måske bedre, at danskere officielt så må være nogle, der er født i Danmark. Færdig.

Hvornår mon det kan være ændret? Vel ikke under den såkaldt borgerlige regering?

Der gælder en lov i Danmark, som Folketinget vedtog i 7. juni 2004:

Bekendtgørelse nr. 422:

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL

§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

Bemærk, at dansk er ikke defineret i den netop anførte paragraf. Hensigten kan være at sidestille ‘dansker’ med ‘dansk statsborger’ eller med person med opholdstilladelse i Danmark, som det nu synes at være blevet til i medierne.

Tidligere henvistes til dansker-definitionen, som ikke mange længere kan huske eller genfinde i lovene:

‘At være dansk’ indebærer nemlig at individet har ‘dansk statsborgerskab’ og tillige har individet mindst én forældre, der ligeledes er ‘dansk statsborger’ og ‘født i Danmark’.

Nuvel børnene af de udenlandske statsborgere har tilsyneladende fået tildelt dansk statsborgerskab,uanset forældrenes udenlandske statsborgerskab, eller har de bevaret deres tidligere statsborgerskab tillige med det danske statsborgerskab. For tænk nu, hvis forældrerne vælger at rejse ud igen.

Vi kan ikke sige at spørgsmålet har været til debat, og mig bekendt har ingen andre bekymret sig om den selvsagt meget særegne opgørelsesmetode, som DS således har sat igang.

Mere dokumentation:

http://danmark.wordpress.com/2006/07/23/ussel-kampagne-mod-det-danske-folk/

http://danmark.wordpress.com/2006/07/22/flere-love-er-muligvis-droppet-dansker-er-blevet-en-opholdstilladelse/

Jo, det blev vedtaget af den såkaldt borgerlige regering.

Antallet af indbyggere i Danmark med udenlandsk oprindelse udgør efter vor seneste retro-analyse 706.863 eller flere, hvoraf kun godt 131.855 stammer fra den vesteuropæiske kulturkreds.

Der er gennem årene satset næsten udelukkende på immigranter, der føder mange børn, fordi aldringen netop truer stambefolkningen i Danmark, der uddør inden mange år. Men for at holde det såkaldte velfærdssamfund fortsat igang skal der produceres endog mere og mere i erhvervslivet af færre og færre. I denne erhvervskultur passer de meget børnefødende immigranter absolut ikke ind: I stedet for at bidrage til produktionen dræner disse netop i gennemsnit det danske velfærdsbudget for mere end 30-35 procent af det danske velfærdsbudget på i alt: 752 mia. kr. i 2010.

Dokumentation: http://danmark.wordpress.com/2010/08/04/nogle-kendsgerninger-om-forskellighed/

Og der er ingen hjælp at hente andre steder. Østeuropæere og sydøstasiater føder lige så få børn, hvis ikke færre end danskerne. Så en mulig arbejdskraftsreserve der, når forholdene måtte betinge større afsætning og indtjening, vel at mærke, vil ikke forhindre at velfærdssamfundet gør kål på befolkningen via de manglende danske fødsler, der netop skyldes velfærdssamfundet.

Én har tolket katastrofen til at skyldes, at vi har forladt kristendommen. Han har ret.

Hopla, vi uddør: http://www.lilliput-information.com/economics/6/index.htm

Reklamer

1 kommentar

Filed under FAMILIETILKNYTNING, INFØDSRET, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik

Indvandring i antal 2010 – korrektion af Danmarks Statistik

Definitivt sidste korrektion af de årlige opgørelser af indvandringen til Danmark: 2010

Udenlandske statsborgere og naturalisationer er eneste gangbare tællekategorier:
I 2010 steg antallet af udenlandske statsborgere med fast bopæl og personnummer i Danmark med 16.106 (mod 9.752 i 2009). Til de 16.106 skal lægges 3.006 tildelte danske statsborgerskaber i 2010. Tilstrømningen i 2010 udgjorde derfor summen af disse to antal, 19.112.

Bearbejdede antal som anført:

 

Tilstrømningshastigheden er steget med 17,3 pct. i 2010 i forhold til i 2009, hvor den udgjorde i alt 16.289.

Tilstrømningshastigheden er steget i antal med 2.823 (= 19.112 – 16.289) på årsbasis, og antallet af tildelte statsborgerskaber, der dækker over tilstrømningen, er sat ned til 3.006 i 2010 fra 6.537 i 2009. Vi nåede således heller ikke i 2010 de famøse 2.000 tildelte danske statsborgere på årsbasis, som formanden for indfødsretsudvalget hævdede i Berlingske Tidende den 8. februar 2003 vi var nået allerede da.

Disse indvandringsantal kan opdeles på forskellig vis, men først skal vi se et debat-inspirerende aspekt ved det samlede antal, der officielt er kommet til landet eller født her.

Officielle antal:

Alle tildelte danske statsborgerskaber 1979-2010: 211.834

Alle udenlandske statsborgere i DK pr. 1. januar 2011: 346.046

I alt naturaliserede og udenlandske statsborgere: 557.880

Antal individer med udenlandsk oprindelse i DK: 562.517

Forskellen til summen i alt lige over er: 4.637

Fødsler i immigrationslandet nationalitetsbetegnes efter fødestedet i optællingerne:

Hvis ikke denne forskel er antallet af børn, der er født i DK af udenlandske forældre gennem årene, er de medtalt som danske statsborgere i opgørelserne, og uden at antallet kan udskilles fra danske statsborgere af fødsel eller af antallet i gruppen af danskere. Antallet kan ikke være børn født i udlandet, for disses antal er netop inkluderet i antal udenlandske statsborgere, ej heller antal børn af naturaliserede efter naturalisationen. De sidstnævnte tælles som danske statsborgere eller danskere. Ergo har udenlandske statsborgere og deres børn gennem alle 32 år kun givet anledning til 4.637 levendefødte minus døde i DK.

Og hvis de herboende udenlandske statsborgere i 2010 forudsættes i gennemsnit at have haft en fødselsrate cirka som den gennemsnitlige fødselsrate i DK i 2010 (ganske vist urealistisk lav, under halvdelen af den faktiske) 11,5 pr. 1000 pr. år eller 1,15% pr. år, ville antallet af levende fødte børn af udenlandske statsborgere have udgjort mindst 3.980 i blot 2010.

Lovgivningen, der muliggør dette ekstra kamouflage-trick, ud over naturalisations-tricket fra 2001, blev vedtaget af denne regering uden nogen debat lige op til Folketingets sommerferien den 7. juni 2004.

Oprindelse og herkomst i optællingerne er officielt blevet forbeholdt alene fødestedet.

Vil du se på familietilknytning og anernes herkomstlande skal du til begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ for at få antallene, men disse kan ikke bruges betryggende som optællings-kategorier. Dette er fuldtud erkendt af bl.a. landets førende demograf, professor Hans Oluf Hansen.

 Officielle antal:

Fødselsårgangen (antal fødte i DK i 2010): 63.411

Antal døde i alt i DK i 2010: 54.368

Nettotilvækst uden indvandring: 9.043

Folketallet i DK 1. januar 2011: 5.560.628

Folketallet i DK 1. januar 2010: 5.534.738

Stigning i folketallet i 2010: 25.890

Forskellen mellem folketallets stigning og nettotilvæksten fra fødte minus døde uden indvandring giver 16.847. Men (netto-)indvandringen var 19.112. Nettotilvækst fra fødsler plus indvandringen er 28.155 (= 19.112+9.043). Det stemmer ikke, for stigningen i folketallet var 25.890.

Det samme i en anden formulering: stigningen i folketallet var i 2010 25.890, af disse var 19.112 nettotilstrømningen udefra. Så skulle nettotilvæksten fra fødsler minus døde som følge her af være 6.778. Men den var 9.043. Det fremgår af det officielle antal levende fødte og antal døde i 2010 ifølge DS’ Statistikbanken.

 Resultater på grundlag af officielle antal og den nødvendige bearbejdning heraf :

D.v.s. at danskernes antal gik tilbage, og ikke alene udfyldte indvandrerne og deres børn ”de huller”, som de uddøende danskerne efterlod, men derudover øgede de folketallet 2.265 (= 9.043 – 6.778) i 2010. Her er de ca. 3.000 danskere i gennemsnit pr. år, der netto forlader DK, ikke medregnet. Medregnes disse bliver nettotilvæksten blandt indvandrerne p.g.a. fødsler minus døde ca. 5.265 (= 2.265 + 3.000) plus ”hullerne” efter de uddøende eller immigrerede danskere.

Det er bestemt ikke fordi vi ynder disse regnestykker – tværtimod – men vi kan ikke officielt få oplyst, hvorledes en fødselsårgang i DK fordeles på nationalitet og oprindelse. Derimod uunderbyggede og samtidig utroværdige postulater om indvandrernes fødselsrate-tilpasning i DK. Og det kan vi ikke bruge til noget. Desuden strider postulaterne lodret mod logikken som her påvist.

Fordelingen af nettoindvandringen og af de tildelte danske statsborgerskaber kan ske på forskellig vis:

 F.eks.:

1. Tilstrømningen fordelt på muslimsk dominerede lande/områder og andre lande.

 2. Tilstrømningen fordelt på lande omfattet Vesteuropa, Nordamerika, Israel, New Zealand og Australien eller lande/områder uden for.

 3. Tildelingen af danske statsborgerskaber fordelt på muslimsk dominerede og ikke-muslimsk dominerede

lande/områder.

 4. Tilstrømningen og tildelingen af danske statsborgerskaber fordelt på herkomstens gennemsnitlige IQ.

 Ad 1. Af nettoindvandringen 19.112 i 2010 kom 4.210 fra gruppen af lande på i alt 70, der er muslimsk dominerede.

 PEW’s udmelding 27. januar 2011 om bl.a. at muslimernes indvandring til DK i alt ville udgøre 4.000 i perioden 2010-2015 synes ikke helt at stemme. Der er mere sandhed i http://danmarksende.wordpress.com

Ad 2. Netttoindvandringen udgjorde i 2010 i alt 19.112 hvoraf 3.272 fra lande omfattet af Vesteuropa, Nordamerika, Israel, New Zealand og Australien. 15.840 kom fra lande/områder uden for de nævnte grupper.

Ad 3. Af alle 3.006 tildelte danske statsborgere i 2010 tildeltes 1.907 individer fra muslimsk dominerede lande/områder (63,3%), heraf 354 til afghanere, 368 til irakere, 142 til somaliere, 182 til statsløse.

Ad 4. Fordelingen på IQ-gennemsnit må afvente en ajourføring af vor totalmodel i regneark. Der findes en totalanalyse/projektion over hele forløbet af masseindvandringen til Danmark 1979 – 2072 med 2010 som første projektionsår, hvor netop IQ-aspektet og udviklingen fremover fra forskellige vinkler beskrives grundigt i uddrag af tabeller og i grafik: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf (denne udgave stilles gratis til rådighed – ny udgave af 30. marts 2011 har erstattet den hitidige)

For god ordens skyld skal det oplyses, at af folketallets stigning i 2010 skyldtes 66,3% indvandringen. Denne andel vil i 2030 være mindsket til ca. 47% og til ca. 14% i 2072, hvis indvandringen fortsætte som i de seneste år. Resten af stigningen (op til 100%) skyldes indvandrernes fødselsoverskud. Et forsøg på omlægning af indvandringen i disse år er ganske omsonst. Dette er den næstvæsentligste årsag til, at jeg ikke udarbejder flere korrektioner af de officielle antalsopgørelser af indvandringen til Danmark.

Vi bemærker en enkelt lille morsom ting i Danmarks Statistiks (DS) Statistikbankens opgørelser under ’Befolkning og Valg’, hvorunder kilderne til denne gennemgang findes:

 DS har fortsat eks-nationen Tyske Demokratisk Republik blandt de nationer, der indvandres fra til Danmark. Det var trods alt 8. november 1989 Muren blev overskredet og begyndt nedrevet. Indtil i 2010 (ca. 21 år efter Genforeningen) måtte vi hvert år flytte disse indvandrere ’på statistisk vis over den imaginære mur’ fra det gamle Østtyskland til landet Tyskland. I opgørelsen for 2010 var der ingen østtyskere i kategorien indvandret fra Tyske Demokratiske Republik, men kategorien var ikke desto mindre fastholdt.

Hvordan det skal tolkes står endnu enhver frit at gisne om.

Ind imellem kan det lykkes at tage DS i en sandhed

Danmarks Befolkningssammensætning 1. januar 2011

Ebbe Vig, cand. oecon., 9. februar 2011

“if your heart is filled use your brain”

 

5 kommentarer

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik

DF og S vil have undersøgt indavl – al viden foreligger

Indgifte og handikap

Ugeskrift for Læger 150/1 – 4. januar 1988 s. 60.

I Ugeskriftet (1987; 149:2937) omtales, at der i perioder blandt asylsøgere har været relativt mange børn med svære handikap, og det stilles i udsigt, at den særlige psykiske belastning for denne gruppe vil blive behandlet særskilt.
Samtidig drøftes en opgørelse (Ugeskr Læger 1987; 149:2170-3) af Kim Gjernum Nielsen, Bente Pilgaard & Margareta Mikkelsen, der viser en stigende hyppighed i Danmark af Down’s syndrom, og dettes relation til den fødendes alder (Ugeskr Læger 1987; 149: 2950).

Margareta Mikkelsen har på en konference på Københavns Amts Sygehus i Herlev 8.2.1987 omtalt en meget høj forekomst af børn med multihandikap og Down’s syndrom blandt indvandrere fra lande med udbredt tradition for indgifte, og tillige med store børneflokke.

Det vil derfor kunne bidrage til klarlæggelsen af de nævnte mulige årsagsfaktorer, og deres mulige samvirken, hvis data for disse indvandrere som aldersforhold og børnetal kunne blive forelagt Ugeskriftets læsere.

København Johannes Clemmesen

Svar:

Jeg er blevet bedt om at kommentere Johannes Clemmesen’s foranstående indlæg angående et arbejde udgået fra Kennedy Instituttet om den stigende hyppighed af Down’s syndrom i Danmark og et foredrag, jeg har holdt på Københavns Amts Sygehus i Herlev i anledning af en handikapkonference arrangeret af Københavns Amt. I Ugeskrift for Læger (1987; 149: 2170-3) kunne vi vise, at prævalensen af Down’s syndrom i Danmark er faldet ganske betydeligt i forhold til andre lande. Dette skyldes først og fremmest, at ældre kvinder her i landet har begrænset deres børnetal, og at de i udstrakt grad hør brug af prænatal diagnostik (Mikkelsen M et al. Ann Hum Genet 1983; 47: 123-31). Den af Johannes Clemmesen nævnte stigning i prævalensen af Down’s syndrom er en stigning, der skete fra 1980 til 1985 for materne aldersgrupper under 35 år. Denne stigning skyldes i overvejende grad overlevelse af børn, der er født for tidligt med lav fødselsvægt, og som overlevede den neonatale periode og derfor blev diagnosticeret. Med andre ord, mere end 90% af Down’s syndrom-børn fødes i dag af kvinder under 35 år. Der er i blandt de 23 kvinder over 35 år, der i en 6-års periode har fået et barn med Down’s syndrom ingen overvægt af indvandrere, og hvorfor skulle der også være det?

Vedrørende handikapkonferencen skal det anføres, at jeg ved denne konference talte om årsager til multiple handikap. Jeg nævnte først og fremmest Down’s syndrom som hyppigste enkeltårsag for multipli handikap, nævnte derefter det fragile X-syndrom, som er den hyppigste arvelige form for mentalt handikap, og nævnte til sidst forekomsten af multiple handikap hos børn af indvandrere. Jeg gennemgik først og fremmest tallene fra Bradford i England, hvor man har undersøgt forholdene omhyggeligt og grundigt. Jeg nævnte også, hvor vigtigt det var, at vi kom i gang med tilsvarende forskning her i landet, idet man kunne vise, at der blandt børn født 1980-84 tilmeldt Vangedehuse var 16% indvandrerbørn. Som én af årsagerne til handikap blandt indvandrerbørn blev nævnt konsangvinitet, som traditionsmæssigt findes i indvandrergrupperne fra Pakistan og Tyrkiet. Jeg nævnte desuden også de andre mulige årsager, bl.a. eksogene årsager til handikap. Der er ingen tvivl om, at det ville være vigtigt at yde økonomisk støtte til handikapforskning også på dette område. Det skal anføres, at der ikke findes nogen tilgængelig statistik over indvandrernes aldersforhold, børnetal og deres eventuelle handikap.

Skodsborg Margareta Mikkelsen

16 år efter:

Jyllands-Posten Offentliggjort 21. august 2004 03:00

Indavl giver problemer

Stadig flere børn i København har behov for specialundervisning i skolen, fordi de har skader, der skyldes, at de er født i et fætter-kusineægteskab.

I løbet af de seneste ti år er antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning vokset med 50 pct., og det afspejler blandt andet et stigende antal ægteskaber mellem fætre og kusiner, mener chefskolepsykolog Bjørn Glæsel fra Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) under Københavns Kommune.

»Man kommer ikke udenom, at en stor del kommer fra genetiske skader fra fætter-kusineægteskaber. Det kan være døvhed, blindhed eller åndssvaghed,« siger Bjørn Glæsel til Berlingske Tidende. Han støttes af Kennedy Instituttet på Glostrup Amtssygehus, der har dokumenteret, at fætter-kusineægteskaber har en overhyppighed i forhold til andre par for at få et barn med genetiske sygdomme. /ritzau/

Vil du vide mere om sygdommen, Health Care Guidelines for Individuals with Down Syndrome

Dumheden er grænseløs: http://danmark.wordpress.com/2008/08/03/vi-mangler-maaske-b%c3%b8rn-med-downs-syndrom/

Problemet i Danmark er blevet mere udbredt med indvandringen

Skriv en kommentar

Filed under DOW's Syndrom, Indavl, Personbeskyttelse, Statistik

IRANIUM – A TRAILER

http://www.youtube.com/watch?v=uXNogjVJzec&feature=channel

http://www.iraniumthemovie.com/exclusive-clip/

Skriv en kommentar

Filed under Personbeskyttelse, Sikkerhed, Terror, Vold

Russia helps Turkey with nuclear power plant

January 21, 2011

http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90853/7268195.html

Turkey receives 70 percent of its energy resources, including gas and oil, from Russia. Turkey will also put into operation its first nuclear power plant with the cooperation of Russia.

Source: Xinhua

Skriv en kommentar

Filed under Personbeskyttelse, Sikkerhed, Terror

DOGME-DANMARK HAR TAGET OVER

Historiker-, Journalist- og Teologregimente i vente

People-press er blevet det nye syn i åbenbaringen, ‘når det drejer sig om kendsgerninger’, der ellers holdes officielt hemmelige. People-press meddeler at der er befinder sig 226.000 muhamedanere i Danmark. Ingen dokumentation. Nu skal det have ekko overalt i medierne, nøjagtig som det skete med Lars Hedegaards knap 200.000 muhamedanere i 2004.

’Så ved offentligheden, hvordan landet ligger’

At kvalificerede totalanalyser med konkret indhold, der ikke kan bringes ud til et større forum, sandsynliggør at antallet snarere er lidt henad det dobbelte, er lige meget.

Ved at fastslå antallet af muhammedanere her og i de øvrige europæiske lande på grundlag af de officielle opgørelser af immigranter, uanset de ikke tæller muhammedanere, og vel at mærke ramme et antal således utalte muhamedanere, der er omkring halvdelen af det kvalificerede estimerede antal, opnås, at projektet ’Europas Endeligt’ lettere kan gennemføres uforstyrret.

Cirka 710 gange har jeg understreget at muhammedanere ikke registreres endsige tælles i noget vestligt land – end ikke af historikeren og journalisten Lars Hedegaard.

Der kan gisnes og anslås, gribes tilfældig eller ved udvalgte tvivlsomme interviews i helheden uden nogen præciseringer af metoden og fyldestgørende redegørelse for modtageren af budskabet, og da er de typisk ukyndige/sprogorienterede ordmagere straks på hjemmebane; de er nemlig af tidsånden kendetegnet ved form uden indhold i hele deres metiér. Her bevæger de sig hjemmevant og frejdigt og allerhelst videre på hidtil ubetrådt jord. Derfor er de super-effektive som viderebringere af budskabet. Når spørgsmålet pludselig rejses og behandles af noget, der er stort, spektakulært og benævnes f.eks. Pew, og uden der er nogen tilgængelig dokumentation i form af kilder og metode, som ingen af viderebringerne i øvrigt kunne have vurderet betydningen af, såfremt der havde været dokumentation, er der en tilbøjelighed til helt at se bort fra emnet dokumentation. Det er også sket denne gang.

Resultaterne skal derimod bredt anerkendes/godkendes efter gentagelse på gentagelse. Dermed er spørgsmålet om antallet af muhamedanere blevet til et verdsligt religiøst anliggende, som alt andet politisk korrekt eller verdsligt religiøst. I kejserens Kina i ’Nattergalen’ sagde kavalererne P.. Nu siger de Pew.

Når det meddeles fra Pew – www.people-press.org ved nærmere eftersyn, nu ingen af viderebringerne af budskabet har gjort sig ulejligheden at undersøge dette nærmere, og samtidig ukritisk viderebringer det religiøse budskab – er det sandheden: I Danmark: 226.000 muhamedanere i 2010. Det stemmer tilsyneladende og ikke tilfældigt fint med Lars Hedegaards knap 200.000 i 2004 optalt efter en såkaldt navnefil hos Danmarks Statistik. Det rene vrøvl, men det betyder ikke noget.

Sandheden er hermed fastslået, ikke ved naturlov, men ved historiker- og journalist- og teologlov.

Lars Hedegaard er historiker og journalist og har været særdeles aktiv med at fastholde sine 200.000 muslimer eller rettere 191.000 i Danmark siden sommeren 2004.

Fortiden indhenter måske dogmet

“Brændpunkt” på TV 2 og Jørgen Bæk Simonsen meldte den 1. november 1995, at der var 80.000 muslimer i Danmark.

I Berlingske Tidende den 13. oktober 1995 fremgik det af artikel af journalist Bitten Friis, at biskop i København Erik Norman Svendsen havde oplyst muslimer, der er det næststørste trossamfund i Danmark, har ca. 100.000 medlemmer (oktober 1995). Det var så et par uger før.

10. september 1998 (knap 3 år senere), hvor udsendelsen “Helt ærligt, mand” kørte (bemærk, titlen på udsendelsen) afsløredes sandelig følgende: Mette Fugl hævdede at hun havde hentet følgende oplysning hos Danmarks Statistik. Det var naturligvis løgn, da muslimer ikke registreres som sådanne i Danmark. Tager vi uanset hendes vrøvl for gode varer: Der er 160.000 muslimer bosat i Danmark (10. september 1998).
Konsekvensen heraf og konsekvensen af teologens angivelige oplysninger viderebragt 13. oktober 1995 i Berlingske Tidende og 1. november på TV2, hvis disse også antages for at være sande, skulle så være, at antallet af muslimer måtte være henved fordoblet på knap 3 år fra 80.000-100.000 til 160.000.

Når vi kommer til Lars Hedegaards sommer 2004, hvor han ikke kunne/måtte modsiges af nogen i bladene om spørgsmålet, er der næsten gået 6 år fra september 1998. Lars Hedegaard tæller via sin navnefil knap 191.000 muslimer. Skulle antallet nu være vokset med knap 30.000-40.000 fra 160.000 på 6 år, hvorimod antallet voksede med 60.000 – 80.000 på blot 3 år fra 1995 til 1998, mens muslimerne endog var langt færre, trods alt. Vi behøver end ikke se på indvandringstallene.

Men det er bliver værre endnu, og her ses ‘liberalens tydelige fortjenester’, de 191.000 blev til blot 226.000 fra 2004 til 2010 (33.000 ud af 191.000 på 6 år), hvor naturalisationerne ‘med eller uden konverteringer pr. indbygget automatik (se nedenfor) og konvertering af fødsel’ buldrede afsted.

Det rene vrøvl.

“2010-2015 vil ankomme ca. 4.000 muslimer til Danmark i følge PEW, mens der mod periodens slutning, 2025-2030, vil komme i omegnen af 3.000, i hele perioden på fem år i følge PEW.”

Dette kan enhver, der ikke er dumpet i logik på børnehaveklasseniveau, umiddelbart se er vrøvl:

Efter den Gregorianske Kalender er der ikke fem år på ét kvartal, der er fire kvartaler på ét år. Alene i 2010 er der med garanti kommet mere end 4.000 muslimer til Danmark. Det kan anslås ret sikkert ved, at vi efter den 12. februar (når den officielle opgørelse foreligger) lige har korrigeret og sammentalt antallene fra muslimsk dominerede lande.

Opgørelsen for 2010 viser 4.210 indvandrere fra muslimsk dominerede lande

Men det er ikke logik eller sandhed, der er gældende længere. Budskabet, der skal annammes, er et dogme, der er udstedt først af journalist Lars Hedegaard (måske allerførst af journalist Mette Fugl og biskop Norman Svendsen) her til lands og nu også af journalisternes People-Press.

Det er vigtigt at forstå: Når man angiver noget, der ikke kan/må eftervises eller dokumenteres, og det anerkendes af undersåtterne efter et passende antal gentagelser, så er det som dogme en uigendrivelig politisk korrekt sandhed, et såkaldt absolut, hvorom man ikke kan tillade sig at tvivle eller stiller spørgsmål, hvis man er med i et af de rigtige selskaber.

 
 

J. E. Vig, den 30. januar 2011

4 kommentarer

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Sikkerhed, Statistik

Research der vil noget

PEW er mere end 30 år bagefter

Pew Research Center kan fortælle en ganske ‘opmuntrende historie’, men det lader vi medløberne og tumperne om at bringe, og ikke specielt fordi prof. Amaney A. Jamal, Princeton University udtrykker undren over “hysteriet” i Europa. Han kan ikke vide, at vi er nogle få stykker, der ved at bl.a. alle fremmedes fødsler i immigrationslandene i Vesten netop er blevet besluttet at skulle nationalitetsbetegnes efter fødestedet i optællingerne. At falde for den er ualmindeligt tumpet, hvis ikke værre, når man er leder i landet. Indvandringstallene ligner en historie fra de varme lande, og det kommer vi til nu.

Det er helt hen i vejret: “2010-2015 vil ankomme ca. 4.000 muslimer til Danmark, mens der mod periodens slutning, 2025-2030, vil komme i omegnen af 3.000, i hele perioden på fem år.”

Vi må sige: Efter den Gregorianske Kalender er der ikke fem år på et kvartal, der fire kvartaler på et år.

Opgørelsen for 2010 foreligger – vi har ret

Antal muslimer i Danmark og næsten i ethvert andet vestligt land: Kan ikke opgøres, religiøst tilhørsforhold registreres næsten ingen steder efter Den Anden Verdenskrig. Så 226.000 muslimer i Danmark i 2010 er helt hen i vejret. Det er selvfølgelig på fræk beregning, at et karakteristikum, der ikke officielt registreres og tælles, bevidst vælges med det ene formål at gøre ethvert modsvar umuligt.

Selvfølgelig kan PEW narre 70-80 procent, når der sættes ind med kostbar markedsføring i medierne, med massiv hjælp fra folk med mestendels irrelevante titl er og forudsat tingene andre steder vises på glittet papir med mange farver, der gør sin virkning på nedbrudte og vildledte folk. Prøv http://danmarksende.wordpress.com. Folk der i to generationer er blevet snydt med alt væsentligt fra de ansvarlige under skiftende regeringer, der sandelig også skal stå til ansvar for usandhederne sammen med løgnerne, der i tillæg vidste de talte usandt.

2 kommentarer

Filed under Islam, Personbeskyttelse, Statistik, Vold